Bank internetowy


» KREDYT ODNAWIALNY MBANK

 • Prosta procedura - minimum formalności
 • Kredyt nawet do 50 000 zł bez zbędnych formalności
 • Możliwość przeniesienia limitu kredytowego z innego banku
 • Akceptacja historii operacji w innym banku
WYPEŁNIJ WNIOSEKKredyt odnawialny
RegulaminKREDYT odnawialny
Wygodny limit kredytowy w rachunku eKONTO

Posiadacze rachunków eKONTO mogą skorzystać z linii kredytowej do rachunku eKONTO. Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, złóż wniosek o eKONTO z linią kredytową.

KREDYT odnawialny w mBanku to pierwsza na rynku linia kredytowa z malejącym oprocentowaniem.

KREDYT odnawialny gwarantuje:

 • do 50 000 zł bez zbędnych formalności;
 • korzystne oprocentowanie:
  • początkowe 13,50 % - przez pierwsze 6 miesięcy trwania kredytu
  • podstawowe 12,85 % - po 6 miesiącach prawidłowego korzystania z kredytu, przy dokonywaniu wpłat w zadeklarowanej kwocie na eKONTO
  • oprocentowanie minimalne -  9,95 %
 • prowizję tylko 1% kwoty kredytu, min. 25,00 zł kwoty kredytu;
 • odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty;
 • pełną kontrolę spłaty i wykorzystania kredytu 24 h na dobę poprzez eKONTO.

KREDYT odnawialny oferuje:

 • możliwość częściowych spłat kredytu dzięki wpływom na eKONTO;
 • możliwość korzystania ze środków z kredytu, które są dostępne jako depozyty: przelewy, wypłaty w bankomatach, płatności kartą;
 • okres kredytowania 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejny rok (pod warunkiem prawidłowego korzystania z kredytu, w tym regularnych zadeklarowanych wpłat na eKONTO lub eMAX).

KREDYT odnawialny możesz otrzymać na podstawie:

 • historii operacji w mBanku: jeżeli od 6 miesięcy regularnie zasilasz swój rachunek eKONTO lub eMAX plus;
 • akceptacji historii operacji w innym banku: nie musisz być naszym Klientem od 6 miesięcy, wystarczy, że przedstawisz historię rachunku ze swojego poprzedniego banku;
 • przeniesienia limitu kredytowego z innego banku do mBanku - program TSL+: jeżeli posiadasz już kredyt odnawialny w innym banku od co najmniej 6 miesięcy możesz go przenieść do mBanku, bez dokumentowania swojej zdolności kredytowej. Jedyny warunek - Twój stary kredyt prowadzi bank znajdujący się na rekomendowanej liście programu TSL+;
 • zaświadczenia o dochodach.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej unikalnej oferty, złóż wniosek.WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót


Regulamin udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla posiadaczy eKONTA

Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Zasady udzielenia kredytu
Rozdział III - Udzielenie kredytu
Rozdział IV - Wykorzystanie i spłata kredytu
Rozdział V - Odnowienie kredytu
Rozdział VI - Oprocentowanie, opłaty, prowizje
Rozdział VII - Postanowienia końcowe


I Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady udzielania przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, zwany dalej mBankiem, odnawialnych kredytów konsumpcyjnych w złotych polskich Posiadaczom rachunku eKONTO w mBanku.

§ 2

Pojęcia użyte w Regulaminie mają takie samo znaczenie, jak pojęcia użyte w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych w mBanku. Dodatkowo definiuje się następujące pojęcia:

 1. Kredyt - odnawialny kredyt konsumpcyjny przeznaczony dla Posiadaczy eKONTA, którego spłata w całości lub w części powoduje, iż odnawia się on do wysokości określonej w Umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystywany w całości lub częściach w terminie do 12 miesięcy.
 2. Kredytobiorca - Posiadacz lub Współposiadacze eKONTA, z którymi mBank zawarł Umowę odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla Posiadaczy eKONTA.
 3. Umowa kredytu - Umowa odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla Posiadaczy eKONTA.
 4. Wnioskodawca - Posiadacz, a w przypadku rachunku wspólnego Współposiadacz eKONTA, który złożył wniosek o udzielenie Kredytu.
 5. Zdolność kredytowa - Zdolność do spłaty Kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach spłaty.
 6. Dostępne środki - Płatne na żądanie środki pieniężne stawiane do dyspozycji Posiadacza rachunku, pomniejszone o kwoty nierozliczonych transakcji dokonanych przy użyciu kart bankowych.

Początek strony

II Zasady udzielenia kredytu

§ 3
 1. Kredyt może zostać udzielony, jeżeli Wnioskodawca spełnia następujące warunki:
  1. rachunek eKONTO lub skojarzone z nim rachunki eMAX, których Wnioskodawca jest Posiadaczem / Współposiadaczem prowadzone są od co najmniej 6 miesięcy;
  2. w okresie sześciu miesięcy przez złożeniem wniosku o kredyt Wnioskodawca nie spowodował przekroczenia salda na rachunkach w mBanku lub wyrównał je w ciągu 7 dni;
  3. w okresie wskazanym w lit. b) na eKONTO lub skojarzone z nim rachunki eMAX dokonywane były regularne wpływy;
  4. złoży prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie Kredytu;
  5. posiada stałe, udokumentowane źródło dochodów;
  6. przedstawi dokumenty wskazane przez mBank ;
  7. posiada zdolność kredytową;
  8. ustanowi wymagane przez mBank zabezpieczenia spłaty Kredytu;
  9. zawrze z mBankiem Umowę kredytu
  10. posiada dowód osobisty lub w przypadku osób zagranicznych paszport oraz kartę pobytu
  11. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  12. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej ( nie dotyczy studentów)
 2. Dokument zaświadczający o źródle i wysokości dochodów zachowuje swą ważność przez okres 30 dni licząc od dnia wystawienia, chyba że inny termin ważności zastrzega jego treść.
 3. Poprzez skojarzone rachunki eMAX należy rozumieć rachunki mające tego samego indywidualnego posiadacza lub dokładnie tych samych posiadaczy, co eKONTO.
 4. Kredyt może zostać udzielony również na podstawie historii operacji na rachunku oszczędnościowo . rozliczeniowym Wnioskodawcy w innym banku. W takim przypadku postanowienia ust. 1 lit a. . c. oraz § 5 ust. 1 lit. a. i b. mają zastosowanie do tego rachunku.
 5. W przypadku gdy rachunek eKONTO jest rachunkiem wspólnym, wniosek może złożyć każdy ze Współposiadczy. Umowa zawierana jest ze wszystkimi Współposiadaczami.
 6. mBank zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowych lub innych niż wskazanych w niniejszym paragrafie warunków, od spełnienia których uzależnia przyznanie Kredytu, w tym również ustanowienia prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu.
 7. Wniosek o udzielenie kredytu może być złożony telefonicznie za pośrednictwem mLinii, za pośrednictwem sieci Internet lub upoważnionego przedstawiciela mBanku.

Początek strony

III Udzielenie kredytu

§ 4
 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania KredytumBankpodejmuje po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku i załączonej dokumentacji.
 2. mBankmoże odmówić przyznania Kredytu bez podania przyczyny.
§ 5
 1. Wysokość Kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od:
  1. wysokości średnich miesięcznych wpływów na rachunek eKONTO i skojarzone z nim rachunki eMAX z ostatnich sześciu miesięcy;
  2. okresu posiadania rachunku eKONTO lub skojarzonych z nim rachunków eMAX;
  3. zdolności kredytowej Posiadacza rachunku eKONTO.
 2. W czasie obowiązywania Umowy Kredytu, na wniosek Kredytobiorcy, mBank może podwyższyć wysokość przyznanego Kredytu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 § 4 oraz ust.3. niniejszego paragrafu. Do podwyższenia wysokości Kredytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu w odniesieniu do przyznania Kredytu.
 3. Wysokość Kredytu nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ustalanej przez mBank i podawanej do wiadomości za pośrednictwem mLinii oraz sieci Internet.
 4. Podpisanie Umowy kredytu nastąpi w obecności osoby upoważnionej do odebrania oświadczenia woli Klienta mBanku.
 5. Podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią regularne wpływy na rachunek eKONTO i skojarzone z nim rachunki eMAX.

Początek strony

IV Wykorzystanie i spłata kredytu

§ 6
 1. Wykorzystanie Kredytu następuje w formie gotówkowej przy użyciu kart bankowych lub bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji do wysokości udzielonego Kredytu.
 2. Kredytobiorca nie może dokonywać wypłat z rachunku eKONTO przekraczających kwotę środków pieniężnych przechowywanych na rachunku, powiększonych o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu przyznanego Kredytu.
 3. Za dyspozycje wydane przez Pełnomocnika Posiadacza rachunku eKONTO, a naruszające postanowienia Umowy kredytu odpowiedzialność ponosi Kredytobiorca.
§ 7
 1. Przez spłatę Kredytu rozumie się zwrot udzielonego Kredytu oraz zapłatę wszystkich innych należności wynikających z Umowy kredytu.
 2. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić Kredyt w terminie wskazanym w Umowie kredytu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu lub brak spłaty Kredytu w określonym w Umowie Kredytu terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, może skutkować zgłoszeniem Kredytobiorcy do bazy międzybankowej informacji o klientach nie wywiązujących się ze zobowiązań wobec banków.
 4. Spłata Kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek eKONTO, pomniejszonego o kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych i nie wymaga odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku.
 5. Koszty poniesione przez mBank, a powstałe z przyczyny leżącej po stronie Kredytobiorcy, obciążają Kredytobiorcę.

Początek strony

V Odnowienie kredytu

§ 8
 1. Kredytobiorca może korzystać z Kredytu, przez kolejne okresy 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kwoty Kredytu pod warunkiem należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy kredytu oraz prawidłowego korzystania z rachunku eKONTO, tj. dokonywania regularnych wpływów, a także nie doprowadzania do powstania niedozwolonego salda debetowego na rachunkach w mBanku w okresie korzystania z Kredytu.
 2. Kredytobiorca może zrezygnować z odnowienia Kredytu. O swojej decyzji Kredytobiorca winien zawiadomić mBank pisemnie, nie później niż na 7 dni przed upływem czasu obowiązywania Umowy kredytu.
 3. Jeżeli Kredytobiorca nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 lub nie wyraża zgody na odnowienie Kredytu, zobowiązany jest spłacić Kredyt w terminie określonym w Umowie kredytu.

Początek strony

VI Oprocentowanie, opłaty, prowizje

§ 9
 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresie wykorzystywania Kredytu.
 2. Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianie, w okresie obowiązywania Umowy kredytu, w przypadku zmiany któregoś z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego:
  1. Zmiany stóp procentowych NBP,
  2. Zmiany poziomu cen instrumentów finansowych, na krajowym rynku pieniężnym (stawek WIBID/WIBOR),
  3. Zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów.
 3. Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianie również w następstwie zmiany na inny typ stopy procentowej obowiązującej w mBanku. Informacje na temat warunków przyznawania oraz zmiany poszczególnych typów stóp procentowych podawane są do wiadomości za pośrednictwem mLinii oraz sieci Internet.
 4. Wysokość i typy obowiązujących w mBanku stóp procentowych Kredytu określone są w Tabeli Oprocentowania dla produktów mBanku i podawane do wiadomości za pośrednictwem mLinii oraz sieci Internet.
 5. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3. nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga formy pisemnej.
 6. mBank pobiera odsetki od Kredytu w okresach i kwotach określonych w Umowie kredytu.
 7. W przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie mBank pobiera od kwoty niespłaconego kapitału kredytu odsetki w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania rachunków mBanku dla należności przeterminowanych.
§ 10

Od czynności dokonywanych w związku z zawarciem Umowy Kredytu mBank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku, która podawana jest do wiadomości za pośrednictwem mLinii oraz sieci Internet.

Początek strony

VII Postanowienia końcowe

§ 11
 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania mBanku o wszystkich okolicznościach mających wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową oraz niezwłocznego informowania mBanku o wszelkich zmianach informacji przekazanych przez Kredytobiorcę mBankowi.
 2. Przekształcenie rachunku indywidualnego w rachunek wspólny wymaga niezwłocznego przystąpienia Współposiadacza do Umowy kredytu. Nie dopełnienie tego o obowiązku uprawnia mBank do wypowiedzenia Umowy Kredytu.
 3. Złożenie przez Kredytobiorców wniosku o przekształcenie rachunku wspólnego w rachunek indywidualny skutkuje wypowiedzeniem Umowy Kredytu z dniem złożenia powyższego wniosku.
 4. mBank monitoruje wysokość wpłat środków pieniężnych na eKONTO.
§ 12
 1. Szczegółowe warunki udzielania, postawienia do dyspozycji i spłaty Kredytu a także prawa i obowiązki stron określa Umowa kredytu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową kredytu oraz niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych w mBank oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego ma charakter wiążący.


WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót